Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

Wsparcie CEET w złożeniu wniosku o Pomoc publiczną„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

 

Minister Rozwoju i Technologii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły od 9 lutego br. nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Programu Rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. ”,  Celem jest udzielnie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, w  których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na  wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022.

 

Wnioski o Pomoc należy składać w okresie: 09.02.2023 r. – 22.02.2023 r.

 

Jakie podmioty  mogą ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia poniższe warunki:

Poniósł koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego:

w roku 2021, stanowiące łącznie nie mniej niż 3% jego wartości produkcji, lub

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. stanowiące łącznie nie mniej niż 6% jego wartości produkcji oraz  minimum jeden z rodzajów prowadzonej przez niego działalności, wymienionej we wpisie do KRS/CEIDG, jest wymieniony w załączniku do Programu i wygenerował on co najmniej 50% jego przychodu lub wartości produkcji w okresie referencyjnym i kwalifikowanym;

 

               Lista kodów PKD i PRODCOM

Lista kodów PKD

L.p.        Kod PKD              Opis

 1.             05.10.Z                Wydobywanie węgla kamiennego
 2.             06.10.Z                Górnictwo ropy naftowej
 3.             07.10.Z                Górnictwo rud żelaza
 4.             07.29.Z                Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 5.             08.91.Z                Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 6.             08.93.Z                Wydobywanie soli
 7.             08.99.Z                Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 8.             10.41.Z                Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 9.             10.62.Z                Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 10.             10.81.Z                Produkcja cukru
 11.             11.06.Z                Produkcja słodu
 12.             13.10.A               Produkcja przędzy bawełnianej
 13.             13.10.B                Produkcja przędzy wełnianej
 14.             13.10.C                Produkcja przędzy z włókien chemicznych
 15.             13.10.D                Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
 16.             13.30.Z                Wykończanie wyrobów włókienniczych
 17.             13.95.Z                Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 18.             14.11.Z                Produkcja odzieży skórzanej
 19.             16.21.Z                Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 20.             17.11.Z                Produkcja masy włóknistej
 21.             17.12.Z                Produkcja papieru i tektury
 22.             19.10.Z                Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 23.             19.20.Z                Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 24.             20.11.Z                Produkcja gazów technicznych
 25.             20.12.Z                Produkcja barwników i pigmentów
 26.             20.13.Z                Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 27.             20.14.Z                Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 28.             20.15.Z                Produkcja nawozów i związków azotowych
 29.             20.16.Z                Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 30.             20.17.Z                Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 31.             20.60.Z                Produkcja włókien chemicznych
 32.             21.10.Z                Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 33.             23.11.Z                Produkcja szkła płaskiego
 34.             23.13.Z                Produkcja szkła gospodarczego
 35.             23.14.Z                Produkcja włókien szklanych
 36.             23.19.Z                Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 37.             23.20.Z                Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 38.             23.31.Z                Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 39.             23.32.Z                Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 40.             23.41.Z                Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 41.             23.42.Z                Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 42.             23.51.Z                Produkcja cementu
 43.             23.52.Z                Produkcja wapna i gipsu
 44.             23.99.Z                Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 45.             24.10.Z                Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 46.             24.20.Z                Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 47.             24.31.Z                Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 48.             24.42.A               Produkcja aluminium hutniczego
 49.             24.42.B                Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 50.             24.43.Z                Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 51.             24.44.Z                Produkcja miedzi
 52.             24.45.Z                Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 53.             24.46.Z                Wytwarzanie paliw jądrowych
 54.             24.51.Z                Odlewnictwo żeliwa

Lista kodów PRODCOM

L.p.        Kod Prodcom     Opis

 1.               81221                  Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe
 2.              10311130           Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane (włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju, a następnie zamrożone; z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)
 3.               10311300           Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek i pelletów
 4.               10391725           Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone
 5.               105122                Mleko pełne w proszku
 6.               105121                Odtłuszczone mleko w proszku
 7.               105153                Kazeina
 8.               105154                Laktoza i syrop laktozowy
 9.               10515530           Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego
 10.               10891334           Drożdże piekarnicze
 11.               20302150           Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim
 12.               20302170           Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków
 13.               25501134           Części z żelaza kutego swobodnie do wałów napędowych, wałów krzywkowych, wałów wykorbionych i do korb itp.

 

Gdzie:

 • t oznacza dany miesiąc Okresu wnioskowanego;
 • oznaczają średnią cenę netto za jednostkę, odpowiednio, energii elektrycznej i gazu ziemnego, nabytą od dostawcy zewnętrznego i zużytą przez Beneficjenta w okresie t (w PLN/MWh);
 • oznacza średnią cenę netto za jednostkę, odpowiednio energii elektrycznej i gazu ziemnego, nabytą od dostawcy zewnętrznego i zużytą przez Beneficjenta w Okresie referencyjnym (w PLN/MWh);
 • oznacza ilość odpowiednio energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytą od dostawców zewnętrznych i zużytą przez Beneficjenta w okresie t (w MWh).

Za dostawców zewnętrznych w całym Programie rozumie się również koncesjonowane spółki obrotu, będące częścią tej samej grupy kapitałowej co Wnioskodawca.

Do obliczania kosztów kwalifikowanych przyjmuje się ceny energii elektrycznej lub gazu ziemnego bez uwzględniania innych opłat oraz podatków.

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w złożeniu wniosku o Pomoc publiczną – wsparcie zdalne – w zakresie obejmującym:

 • wskazanie sposobów agregacji i prezentacji danych źródłowych oraz nadzór nad agregacją i prezentacją danych źródłowych;
 • wsparcie prawne związane ze złożeniem wniosku o Pomoc publiczną;
 • uzyskanie, o ile będzie to niezbędne, stanowiska operatora programu pomocowego, w odniesieniu do stanu faktycznego Klienta;
 • wsparcie w kompletowaniu dokumentów źródłowych do rozliczenia (zdalnie);
 • wsparcie w zakresie przygotowania założeń wykorzystanych następnie do rozliczenia (zdalnie);
 • przygotowanie wzoru sprawozdania Klienta, które będzie kierowane do operatora programu w terminie do dnia 31 marca 2023 r.;
 • przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta w raz z wydaniem opinii w przedmiocie oceny sprawozdania, o którym mowa w pkt (3) (zdalnie) – koszt badania jest uwzględniony w wartości proponowanego wynagrodzenia.

 

 

Więcej informacji oraz ofertę można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod nr. 601 799 683 lub na adres mailowy bok@ceet.pl