Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona odpowiednimi kodami. Tabela ze szczegółowym opisem klasyfikacji kodów została zamieszczona na dole strony.

ODBIORCA PRZEMYSŁOWY ZUŻYWAJĄCY POWYŻEJ 100 GWh ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się:

 • odbiorcę końcowego, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona kodami, jak w przypadku zapisów Prawa energetycznego (patrz lista powyżej)
 • odbiorcę końcowego, dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku) wynosi nie mniej niż 3%.

Wg zapisów Prawa energetycznego:

Odbiorca przemysłowy jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek dotyczy Odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożył oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Odbiorcy przemysłowego, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji, umarza, w drodze decyzji, te świadectwa w całości lub części.

Wg zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

Odbiorca przemysłowy obowiązany jest uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub uiścić opłatę zastępczą w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek dotyczy Odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył oświadczenie potwierdzające:

 • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku
 • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku)
 • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, wyrażoną w procentach

wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

ODBIORCA PRZEMYSŁOWY ZUŻYWAJĄCY PONIŻEJ 100 GWh ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wg zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się:

 • odbiorcę końcowego, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona kodami, jak w przypadku zapisów Prawa energetycznego (patrz lista powyżej)
 • odbiorcę końcowego, dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

 • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku
 • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku)
 • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, wyrażoną w procentach

wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę do momentu uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego.

 

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl

+48 601 799 683
+48 608 445 199

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas! Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Submit