Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Status odbiorcy przemysłowego

Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona odpowiednimi kodami. Tabela ze szczegółowym opisem klasyfikacji kodów została zamieszczona na dole strony.

Odbiorca przemysłowy zużywający powyżej 100 GWh energii elektrycznej

Przez Odbiorcę przemysłowego rozumie się:
Wg zapisów Prawa energetycznego:

Odbiorca przemysłowy jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienie do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek dotyczy Odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożył oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Odbiorcy przemysłowego, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji, umarza, w drodze decyzji, te świadectwa w całości lub części.

Wg zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

Odbiorca przemysłowy obowiązany jest uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub uiścić opłatę zastępczą w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek dotyczy Odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył oświadczenie potwierdzające:

wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Odbiorca przemysłowy zużywający poniżej 100 GWh energii elektrycznej

Wg zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii:

Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się:

Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę do momentu uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego.

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas!  Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Kontakt

  bok@ceet.pl
  +48 601 799 683
  +48 608 445 199