Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Programy NFOŚiGW

Dofinansowanie na termomodernizację szpitali, kościołów i muzeów

Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 – Poprawa jakości powietrza.

3.4 Ochrona atmosfery – Budownictwo energooszczędne.
Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Szczegóły programu NFOŚiGW

Aktualnie brak jest szczegółowych informacji dotyczących Konkursu, jednakże na podstawie poprzednich naborów możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach poprzez działania poprawiające efektywność wykorzystywania energii.

Formy udzielania dofinansowania:
Intensywność dofinansowania:
Do jakich podmiotów skierowane jest dofinansowanie?
 1. Podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w szczególności:
  • Szpitale,
  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • Hospicja,
  • wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. Podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru)
 3. Podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. Podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 5. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Termomodernizacja w zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

Jaki jest okres składania wniosków?

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 12.09.2019 r. i ma trwać do 20.09.2019 r.

Nasza oferta:

Oferujemy usługi  kompleksowe lub w zakresie wskazanym przez Beneficjenta.

Wypełnij ankietę

  1. Jaki podmiot reprezentujesz?

  2. Województwo w którym znajduję się budynek

  3. Miejscowość, w której znajduję się budynek

  4. Czym jesteś zainteresowany?

  5. Preferowane inwestycje

  6. Preferowany kontakt naszego doradcy