Dofinansowanie na termomodernizację szpitali, kościołów i muzeów.

Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 – Poprawa jakości powietrza.
3.4 Ochrona atmosfery – Budownictwo energooszczędne.
Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Aktualnie brak jest szczegółowych informacji dotyczących Konkursu, jednakże na podstawie poprzednich naborów możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach poprzez działania poprawiające efektywność wykorzystywania energii.

UWAGA!  Krótki okres składania wniosków! Planowany termin od 12.09.2019 do 20.09.2019! Do złożenia wniosku wymagane jest przeprowadzenie audyt energetyczny budynku, który wykaże planowane do uzyskania oszczędności energii w wysokości co najmniej 25%.

Formy udzielania dofinansowania:

 • Dotacja,
 • Pożyczka.

Intensywność dofinansowania:

 • dotacja do 95 % kosztów kwalifikowanych (dotacja do 85 % kosztów kwalifikowanych zwiększona o 10% w przypadku zastosowania w budynku instalacji OZE i systemów zarządzania energią).
 • pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Do jakich podmiotów skierowane jest dofinansowanie?

 1. Podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w szczególności:
  • Szpitale,
  • Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • Hospicja,
  • wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. Podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru)
 3. Podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. Podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 5. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Termomodernizacja w zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz mikologicznych,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć: link

 

Jaki jest okres składania wniosków?

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 12.09.2019 r. i ma trwać do 20.09.2019 r.

Nasza oferta:

Oferujemy usługi  kompleksowe lub w zakresie wskazanym przez Beneficjenta.

 • Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii.
 • Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
 • Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 • Inwentaryzacja pod potrzeby audytu oświetlenia i OZE oraz dokumentacji projektowej, w przypadku braku dokumentacji archiwalnej
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Części Finansowej Studium Wykonalności
 • Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej.
 • Przygotowanie wniosków o wypłatę środków.
 • Potwierdzenie efektu ekologicznego.
 • Rozliczenie efektu rzeczowego.
 • Rozliczenie finansowe

UWAGA!  Koszt wszystkich naszych usług może być objęty 50% odpisem PFRON! Wykorzystanie odpisu pozwoli zwiększyć intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.

Ankieta


Prowadzący działalność lecznicząProwadzący muzeaProwadzący domy studenckiebędący właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytkówKościół, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe
dotacja + pożyczkatylko dotacja


Źródła ciepłaDocieplanie budynkuOkien i drzwiInstalacji ogrzewaniaInstalacji ciepłej wody użytkowejSystemów wentylacji i klimatyzacjiOświetlenia


Systemów zarządzania energiąTechnologii odnawialnych źródeł energiiWysokosprawnej kogeneracji 

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl

+48 601 799 683
+48 608 445 199

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas! Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Wyślij