Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Zgodnie z przyjętą ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku każda duża firma działająca na obszarze Polski jest zobowiązana do przeprowadzania okresowego audytu energetycznego. Wymóg ten wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej. Dzięki tego rodzaju raportowi przedsiębiorstwo może otrzymać szczegółowe informacje dotyczące możliwości oszczędzania energii elektrycznej. Wyniki badania mogą być wykorzystywane zarówno do kontroli, jak i różnego rodzaju analiz. Co więcej, raport z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa może zostać objęty nadzorem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na mocy przyjętych przepisów audyty energetyczne powinny być przeprowadzane minimum raz na cztery lata. Te specjalistyczne dokumenty wykonywane przez certyfikowanych audytorów bazują na następujących wytycznych:

 • audyt powinien być przeprowadzany przy uwzględnieniu aktualnych oraz możliwych do zweryfikowania danych z zakresu zużycia energii, a także zapotrzebowania na moc (w przypadku badań energii elektrycznej),
 • raport powinien zawierać precyzyjne wskazanie zużycia energii w obiekcie lub zespołach obiektów, w instalacjach przemysłowych, a także w transporcie odpowiadających w sumie za co najmniej 90% zużycia energii,
 • powinien uwzględniać analizę kosztową cyklu życia budynku lub zespołu budynków, a także instalacji przemysłowych, a co szczególnie istotne, powinien brać pod uwagę długookresowe oszczędności energii.

Zgodnie z przyjętą ustawą każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania (do celów kontrolnych) wszystkich danych związanych z przeprowadzonym audytem energetycznym przez okres pięciu lat.

Podstawa prawna audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem mikro-przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania(..)

Ustawa o Efektywności Energetycznej
z dnia 20 maja 2016 r.

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Oferujemy audyt energetyczny, który zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Kto musi przeprowadzać audyt?

Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw.

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport. Przypomnijmy co to jest duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

 • zatrudnienie 250 lub więcej osób
 • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € oraz roczny obrót równy lub większy od 50 mln €

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu, czyli jak łatwo wyliczyć może osiągnąć od 8,8 mln (najmniejsze przedsiębiorstwa objęte obowiązkowymi audytami) do 4416,8 mln zł dla naszego petrochemicznego giganta.

W jaki sposób wykonujemy audyty energetyczne?

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, wykonujemy profesjonalne i rzeczowe audyty energetyczne przedsiębiorstw. Wszystkie raporty sporządzamy przy uwzględnieniu normy PN-EN 16247, a także zapisów ustalonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej, która opisuje unijną strategię energetyczną do 2020 roku.

Rezultatem prac naszych certyfikowanych i doświadczonych audytorów jest precyzyjny opis faktycznego stanu wraz ze szczegółową analizą efektywności użytkowania energii. W ramach badania specjaliści z CEET przeprowadzają między innymi analizę struktury zużycia energii, ocenę gospodarki energetycznej oraz wskazują obszary, w których jest możliwy wzrost efektywności zużycia energii. Jak już wyżej zaznaczono, raport jest przygotowywany przy uwzględnieniu bieżących i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużywanej energii.

Przedsiębiorstwa, które chcą rozwinąć audyt energetyczny, mogą zdecydować się ponadto na audyt efektywności energetycznej, który, jak sama nazwa wskazuje, służy do poprawy efektywności energetycznej. Taki raport może być podstawą uzyskania Białego Certyfikatu.

Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są zakresu audytu, który ustalany jest z Zamawiającym dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu.

Szczegóły przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstw

 1. Należy wypełnić ankietę, którą następnie trzeba wysłać na nasz adres email: audyt@ceet.pl.
 2. Zebranie danych dotyczących odbiorników energii oraz taryf i umów energetycznych.
 3. Zebranie danych dotyczących zużycia nośników energii oraz przeprowadzenie pomiarów.
 4. Ocena stanu technicznego odbiorników oraz wyznaczenie bazowej wielkości rzeczywistego zużycia energii.
 5. Wykazanie i wybór możliwych do wdrożenia środków służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej oraz propozycją finansowania inwestycji.
 6. Wyznaczenie wartości poprawności efektywności energetycznej przedsiębiorstwa po zrealizowaniu rekomendowanych modernizacji.
 7. Złożenie dokumentów do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Audyt energetyczny z odpisem PFRON

W zakres przygotowanej przez nas oferty wchodzi przygotowywanie audytów energetycznych dla przedsiębiorstw z odpisem PFRON. Na mocy przepisów ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nasi audytorzy są w stanie stworzyć raport z odpisu składki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Firmy, które zatrudniają więcej niż dwudziestu pięciu pracowników, opłacają składki do PFRON, jeśli w ich zakładzie pracy znajduje się mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Jaka jest procedura uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej?

Dodatkowe usługi zawarte w cenie audytu przedsiębiorstwa

Przygotowując audyty energetyczne, wszystkim naszym klientom możemy zaproponować szeroką gamę usług dodatkowych, takich jak:

 • zabezpieczenie profesjonalnej kancelarii prawniczej pod kątem zgodności raportu z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej,
 • finansowanie wskazanych w badaniu wdrożeń mających na celu poprawę efektywności energetycznej w formule EPC (zwrot kosztów przedsięwzięcia z zaoszczędzonych kosztów energii),
 • kontrolowanie i przekazywanie raportów związanych ze zmianami prawnymi, które mogą mieć wpływ na politykę energetyczną przedsiębiorstwa oraz optymalizację kosztów energii,
 • udzielenie 5-letniej gwarancji na zastrzeżenia z Urzędu Regulacji Energetyki.

Ważną informacją jest fakt, iż z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Wdrożenie ISO 50001 jest to również kolejna usługa, którą oferujemy.

 

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl

+48 601 799 683
+48 608 445 199

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas! Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Submit