the-tampa-bay-estuary-program-2uknuNm0BeM-unsplash

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Zgodnie z przyjętą ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku każda duża firma działająca na obszarze Polski jest zobowiązana do przeprowadzania audytu energetycznego i jego przekazania Prezesowi URE w terminie 30 dni od jego wykonania. Raport energetyczny musi być wykonywany co 4 lata. Wymóg ten wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej.

Audytorzy Energetyczni firmy CEET przeprowadzili ponad 150 Audytów Dużego Przedsiębiorstwa. Wykonujemy Audyty zgodnie z normą PN-EN 16247.

W celu szybkiej wyceny zapraszamy do wypełnienia formularza lub kontaktu z naszym specjalistą.

Przykładowe firmy, dla których wykonaliśmy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa:

Wg. normy PN-EN 16247 audyt energetyczny to “Systematyczna kontra i analiza wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływu energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także raportowanie”.

Dzięki tego rodzaju raportowi przedsiębiorstwo otrzyma szczegółowe informacje dotyczące możliwości oszczędzania energii elektrycznej. Wyniki badania mogą być wykorzystywane zarówno do kontroli, jak i różnego rodzaju analiz. Co więcej, raport z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa może zostać objęty nadzorem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na mocy przyjętych przepisów audyty energetyczne powinny być przeprowadzane minimum raz na cztery lata. Te specjalistyczne dokumenty wykonywane przez certyfikowanych audytorów bazują na następujących wytycznych:

 • audyt powinien być przeprowadzany przy uwzględnieniu aktualnych oraz możliwych do zweryfikowania danych z zakresu zużycia energii, a także zapotrzebowania na moc (w przypadku badań energii elektrycznej),
 • raport powinien zawierać precyzyjne wskazanie zużycia energii w obiekcie lub zespołach obiektów, w instalacjach przemysłowych, a także w transporcie odpowiadających w sumie za co najmniej 90% zużycia energii,
 • powinien uwzględniać analizę kosztową cyklu życia budynku lub zespołu budynków, a także instalacji przemysłowych, a co szczególnie istotne, powinien brać pod uwagę długookresowe oszczędności energii.

Zgodnie z przyjętą ustawą każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania (do celów kontrolnych) wszystkich danych związanych z przeprowadzonym audytem energetycznym przez okres pięciu lat.

Podstawa prawna audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem mikro-przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania(..)

Ustawa o Efektywności Energetycznej
z dnia 20 maja 2016 r.

 

factory_vw_wrzesnia_1_2

Kto musi wykonać audyt?

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport.

Co to jest duże przedsiębiorstwo?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

 • zatrudnienie 250 lub więcej osób
 • sumę bilansową równą lub większą od 43mln € oraz roczny obrót równy lub większy od 50mln €

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu, czyli jak łatwo wyliczyć może osiągnąć od 8,8 mln (najmniejsze przedsiębiorstwa objęte obowiązkowymi audytami) do 4416,8 mln zł dla naszego petrochemicznego giganta.

W jaki sposób wykonujemy audyty energetyczne?

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, wykonujemy profesjonalne i rzeczowe audyty energetyczne przedsiębiorstw. Wszystkie raporty sporządzamy przy uwzględnieniu normy PN-EN 16247, a także zapisów ustalonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej, która opisuje unijną strategię energetyczną do 2020 roku.

Rezultatem prac naszych certyfikowanych i doświadczonych audytorów jest precyzyjny opis faktycznego stanu wraz ze szczegółową analizą efektywności użytkowania energii. W ramach badania specjaliści z CEET przeprowadzają między innymi analizę struktury zużycia energii, ocenę gospodarki energetycznej oraz wskazują obszary, w których jest możliwy wzrost efektywności zużycia energii. Jak już wyżej zaznaczono, raport jest przygotowywany przy uwzględnieniu bieżących i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużywanej energii.

Przedsiębiorstwa, które chcą rozwinąć audyt energetyczny, mogą zdecydować się ponadto na audyt efektywności energetycznej, który, jak sama nazwa wskazuje, służy do poprawy efektywności energetycznej. Taki raport może być podstawą uzyskania Białych Certyfikatów.

Etapy wykonania audytu:

 1. Analiza zebranych danych z wypełnionego formularza ofertowego
 2. Zebranie danych dotyczących odbiorników energii oraz taryf i umów energetycznych.
 3. Zebranie danych dotyczących zużycia nośników energii oraz przeprowadzenie pomiarów.
 4. Ocena stanu technicznego odbiorników oraz wyznaczenie bazowej wielkości rzeczywistego zużycia energii.
 5. Wykazanie i wybór możliwych do wdrożenia środków służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej oraz propozycją finansowania inwestycji.
 6. Wyznaczenie wartości poprawności efektywności energetycznej przedsiębiorstwa po zrealizowaniu rekomendowanych modernizacji.
 7. Złożenie dokumentów do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
zdjecie doradcy

FORMULARZ WYCENY OFERTY

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie nasi audytorzy energetyczni dokonają wyceny Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa.

Możesz również do nas zadzwonić: +48 601 799 683 lub +48 608 445 199

Informacje o firmie

Dane kontaktowe

Informacje o obiektach

Pytania dodatkowe

Uwagi


Poznaj cenę Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie nasi audytorzy energetyczni wycenią audyt.

lub zadzwoń:

Kontakt bezpośrednio w sprawie Audytu Dużego Przedsiębiorstwa
Paweł Organiszczak
pawel.organiszczak@ceet.pl
+48 601 799 683

Kontakt ogólny:
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl
+48 608 445 199
+48 22 101 58 44