Nadzór RODO

Utrzymanie zgodności z przepisami RODO nakłada na przedsiębiorców ustanowienia struktury odpowiedzialnej za stałe monitorowanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych.

Osoby mające sprawować nadzór nad systemem ochrony danych osobowych muszą gwarantować Państwu zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego poprzez posiadanie wiedzy fachowej, doświadczenia oraz umiejętności oceny szacowania ryzyka związanego z realizowanymi przez Państwa procesami biznesowymi.

W ramach nadzoru nad wodzonym systemem ochrony danych osobowych proponujemy dwa rozwiązania:

 1. Wsparcie powdrożeniowe
 2. Przejęcie funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

Współpraca za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych (email, telefon) przez okres dwóch miesięcy od zakończenia usługi wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w poniższym zakresie:

 • Wsparcie dla osoby lub osób wyznaczonych u Zleceniodawcy do nadzoru przestrzegania zasad ochrony danych osobowych we wdrażaniu procedur i instrukcji składających się na Politykę bezpieczeństwa informacji;
 • Wsparcie przy przygotowywaniu odpowiedzi na pytania pracowników zleceniodawcy, tj. osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Pomoc w wyjaśnianiu sprzeciwów i pytań osób, których dane dotyczą (klientów, kontrahentów);
 • Współudział w ocenie skutków dla ochrony danych oraz ustalenie, czy przetwarzanie danych osobowych w określonym procesie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko dla poufności i integralności danych osobowych podmiotów danych.

W ramach przejęcia funkcji Inspektora ochrony danych będziemy realizowali między innymi następujące czynności:

 • doradzanie oraz informowanie Zleceniodawcy o obowiązkach ochrony danych;
 • monitorowanie przestrzegania ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;
 • podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników;
 • szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe;
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk i procedur;
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania;
 • obsługę incydentów ochrony danych osobowych;
 • bieżące wsparcie pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych;